Uitgebreide basiszorg voor iedereen

Wij bieden in de 1e graad een uitgebreide basiszorg aan voor alle leerlingen. Dit maakt de overgang van het lager onderwijs naar het secundair onderwijs een stuk makkelijker.

Groeilijn

We willen een krachtige leeromgeving bieden aan ELKE leerling – ongeacht zijn of haar talenten of behoeften. Wij willen elke leerling ook ondersteunen naar meer zelfredzaamheid en meer zelfstandigheid in zijn of haar schoolloopbaan. Daarom is er een groeilijn in de basiszorgmaatregelen doorheen de eerste, tweede en derde graad.

Zorg op maat

Voor een aantal leerlingen met leerproblemen als dyslexie, dyscalculie, AD(H)D, ASS, dysfasie, concentratieproblemen … zijn de maatregelen van de basiszorg niet voldoende. Dan willen we leerlingen volgens hun eigen zorgbehoefte de juiste zorgmaatregelen op maat bieden in overleg met de leerling, de ouders, de leerkrachten en de zorgcoördinator.

Evalueren en bijsturen

We evalueren tijdens elke klassenraad en elk oudercontact de zorgbehoeften van de leerling en we sturen het begeleidingsplan bij indien nodig.

Stimuleren in autonomie

We vinden het belangrijk om onze leerlingen te laten groeien in zelfstandigheid en zelfredzaamheid. We willen de leerlingen competenties en strategieën bieden die in het latere werkveld of bij hogere studies van pas zullen komen.

De ondersteuner helpt mee

Wanneer de verhoogde zorgmaatregelen van school onvoldoende zijn, kan er gekeken worden voor extra ondersteuning voor de leerling én de school. Dan kan er extra leersteun (ON) ingeschakeld via het Leersteunnetwerk. Dat kan het geval zijn voor leerlingen met emotionele of gedragsproblemen, ASS, dysfasie, DCD (dyspraxie), gehoorproblemen, visuele problemen, …

Gemeenschappelijk Curriculumverslag (GC-verslag)

LON kan alleen opgestart worden na overleg met het CLB als er aan voldoende voorwaarden voldaan is om een gemotiveerd verslag op te stellen. LON is flexibel in tijd en in frequentie. Dit betekent dat LON op gelijk welk moment in het schooljaar kan opgestart (of gestopt) worden en op ieder moment uitgebreid (of verminderd) kan worden in aantal uren volgens de noden van de leerling.

Uitzondering

IAC staat voor Individueel Aangepast Curriculum. Als een leerling ondanks de maatregelen uit de basiszorg, verhoogde zorg en uitgebreide zorg nog niet voldoende goed functioneert, kan IAC een laatste mogelijkheid zijn. Dit is echter een zeer uitzonderlijke maatregel.

Leerstof op maat

Er wordt dan een traject op maat van de leerling opgemaakt waarbij vakken en leerplandoelen kunnen weggelaten worden. Dat betekent dat een leerling in een IAC niet meer voldoet aan de leerplandoelen van de studierichting. De leerling krijgt dan een attest van lesbijwoning. Je hebt het bewijs dat je een aantal lessen gevolgd hebt maar je krijgt geen getuigschrift of diploma.

Zorgpiramide

We werken met verschillende niveaus van zorg. De basiszorg is voor iedereen. Iedere trap hoger in de piramide is een beetje meer zorg voor de leerling.

IAC Uitbreiding van zorg | ON Verhoogde zorg | begeleidingsplan Basiszorg