Je talent krijgt alle kansen!

MISSIE – Waar staan we voor

In het spoor van Vincentius à Paolo, de patroonheilige van onze school, heten wij alle leerlingen van harte welkom en bieden we hen maximale kansen om hun talenten te ontwikkelen. Trouw aan onze stichter, zijn we een warme school waar iedereen welkom is, met extra aandacht voor kwetsbare leerlingen.

Als katholieke dialoogschool communiceren we niet alleen over onze eigen katholieke identiteit maar slaan we de brug naar de huidige samenleving en zijn we gastvrij voor iedereen. Respect voor de uniciteit van anderen en de diversiteit in onze samenleving zien we als een verrijking. We leren onze leerlingen dan ook respectvol omgaan met elkaar vanuit een christelijke levensvisie en een warm hart voor de ander.

VISIE – Waar gaan we voor

In onze school leren, leven en ontspannen de leerlingen in een gemoedelijke, open, groene en familiale sfeer begeleid door een gedreven en professioneel team.

Omdat we het belangrijk vinden dat leerlingen gemakkelijk de overstap kunnen maken van de kleinschaligheid van de lagere school naar het secundair onderwijs, dragen we als relatief kleine school laagdrempeligheid hoog in het vaandel. Door onze unieke ligging in een landelijke en groene omgeving zijn we ook een school met heel veel ruimte waar elke leerling meer dan voldoende plaats en mogelijkheden krijgt om zich te ontplooien.

Wij geven onze leerlingen kansen om op te groeien tot kritische, weerbare, zorgzame en zelfbewuste wereldburgers die vanuit een eigen identiteit verantwoordelijkheid opnemen voor zichzelf, de andere, de leefomgeving en de maatschappij.

We dagen onze leerlingen uit om hun eigen kennis, vaardigheden en talenten te ontwikkelen. Dit doen we met een team van enthousiaste en betrokken professionals in samenwerking met en vanuit een open dialoog naar de leerlingen, de ouders en de andere stakeholders van de school.

Vanuit een jarenlange ervaring met zorg hebben wij als school bijzondere aandacht voor het welbevinden van elke jongere. Wij geven onze leerlingen een extra duwtje zodat ze zich optimaal in hun vel voelen, zowel op studie- als op psychosociaal vlak. Tegelijk brengen we hen ook de nodige zelfstandigheid en zelfredzaamheid bij zodat ze hun plaats vinden in de maatschappij van vandaag en morgen.

STRATEGIE – hoe doen we het

Leren leren

Onze leerlingen hebben een brede wetenschappelijke en/of sociale interesse en kunnen zich bij ons zowel theoretisch als praktisch verder bekwamen met het oog op hun verdere studies of hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.

Ons onderwijsaanbod is erop gericht de leerlingen bewust te maken van hun eigen mogelijkheden, hun groeikansen te laten benutten en hen uit te dagen om hun eigen grenzen te verleggen. Zo proberen we waar mogelijk te investeren in eigentijds onderwijs met innovatieve werkvormen, interactieve leeromgevingen, wetenschapsateliers en projectwerk. We ondersteunen dit met een goed uitgebouwde didactische omgeving en een moderne infrastructuur.

Er wordt bewust ingezet op een kwalitatieve evaluatie waarbij zowel gepeild wordt naar kennis, vaardigheden als naar attitudes. Niet alleen met kwantitatieve feedback, maar ook met kwalitatieve feedforward stimuleren en begeleiden we onze leerlingen in hun groeiproces. Niet alleen het uiteindelijke product is van tel, maar ook het proces dat de leerling doorlopen heeft.

Met allerlei extra initiatieven proberen we onze leerlingen te helpen het beste uit zichzelf te halen. Zo zetten we in op differentiatie binnen en buiten de klas door remediëring, team-teaching, workshops taal en wiskunde, plusklas…

Door projecten op school en in de bredere gemeenschap krijgen onze leerlingen binnen de Integrale Opdrachten en door de stage verschillende gelegenheden voor immersie in het werkveld. Dit helpt hen zowel zicht te krijgen op hun toekomstmogelijkheden als te proeven van de wereld buiten de school.

Goesting in leren is niet iets wat we alleen bij de leerlingen willen bereiken, maar ook bij onze leerkrachten. Ook voor hen worden er verschillende nascholingen – indien nodig zelfs op maat – voorzien zodat levenslang leren geen ijdel begrip is en ze zich als professionals voortdurend kunnen verder bekwamen ten voordele van onze leerlingen.

Onze leerlingen worden reeds van begin af aan, stap voor stap, begeleid in hun keuzeproces en kunnen op verschillende manieren proeven van eventuele toekomstmogelijkheden. Dit continue proces mondt het laatste jaar uit in een uitgebreide begeleiding met betrekking tot hun uiteindelijke studiekeuze.

Leren leven

We zien het als een deel van onze maatschappelijke opdracht om leerlingen niet alleen te helpen groeien in wijsheid, maar hen ook een op een evenwichtige manier in het leven te laten staan. Als school proberen we dan ook een thuis te zijn voor onze leerlingen waar ze zich goed voelen en gewaardeerd weten en waar ze vooral zichzelf kunnen zijn. Aan de hand van heel wat initiatieven proberen we hen het nodige respect bij te brengen, voor zichzelf, voor anderen en hun leefomgeving.

Respect voor zichzelf begint met een gezonde levensstijl. Daarom bieden we naast een dagelijkse gezonde en kwalitatieve maaltijd ook voldoende sport- en ontspanningsmogelijkheden aan. Zo beschikt elke graad over een aparte speelplaats met voldoende ruimte voor leeftijdseigen ontspanningsmogelijkheden, voorzien we in sport over de middag en organiseren we verschillende initiatieven om de feelgood van onze leerlingen te verhogen.

Respect voor elkaar wordt door onze school hoog in het vaandel gedragen. Daarom investeren we volop in een anti-pestbeleid en bieden we via de principes van het herstellend handelen leerlingen een kans tot open en verbindend communiceren met elkaar om zo het goede contact te herstellen. Waar mogelijk voorzien we hiermee een alternatief voor het klassieke systeem van straffen en belonen zodat we eerder toekomstgericht dan retrospectief werken. Het gaat om een integrale aanpak die een duidelijke klemtoon legt op bouwen aan en herstellen van relaties. Op die manier wordt de school het oefenveld bij uitstek om naast theoretische en technische, ook andere vaardigheden, zoals onder andere: verantwoordelijkheidszin, conflicthantering, oplossingsvaardigheden onder de knie te krijgen. Niet alleen leerstof, maar ook leefstof.

Als groene school zetten we ook in op duurzaamheid en leren we onze leerlingen door middel van klas- en jaaroverstijgende projecten respect te hebben voor hun leefomgeving.

Als school maken we deel uit van een bredere maatschappij waarmee we onlosmakelijk verbonden zijn. Het schoolleven interageert dan ook onophoudelijk met diverse partners en stakeholders die we in een open communicatie bij de school proberen te betrekken (leerlingen, leerkrachten, ouders, omwonenden, oud-leerlingen). Om onze leerlingen een ruimere blik op de wereld te bieden en meer dankbaarheid voor de eigen rijkdom te hebben, krijgen heel wat leerlingen de kans om – naast de vele extra-muros activiteiten - deel te nemen aan een goed uitgebouwde en didactisch geïntegreerde internationale uitwisseling. Op die manier hopen we de wereld ook voor een stuk de klas binnen te brengen.

Zorg

Ons zorgbeleid vertrekt vanuit de visie dat het welbevinden van elke leerling een essentieel uitgangspunt is om tot leren te komen. Het is dan ook belangrijk dat leerlingen zich goed in hun vel voelen zodat ze zich verder kunnen ontplooien in hun leer- en leefproces. Elke leerling die bij ons start, kan rekenen op de maximale kansen om zich optimaal te ontplooien en te groeien tot een uniek individu.

Hierbij houden we rekening met de eigen talenten, leermogelijkheden, de socio-emotionele en de psychosociale ontwikkeling van elke leerling. We streven ernaar om hierbij het positieve in elk jongere naar boven te halen, zodat iedereen een succeservaring kan beleven.

Om dit te realiseren maken we verbindingen: tussen leerlingen, het schoolteam, ouders en externe partners. We willen ieder in zijn/haar kracht zetten om samen te ontwikkelen en te groeien.

Directeur

Pedagogisch Project SVI